Obszar oddziaływania obiektu

Jeśli nasz wymarzony dom znajduje się się w obszarze oddziaływania obiektu planowanego na działce obok, to możemy skutecznie odwoływać się od decyzji o pozwoleniu na jego budowę. Warto też wiedzieć co przepisy prawa mówią na ten temat. Kto powinien wyznaczyć zasięg obszaru oddziaływania obiektu? Urzędnik czy architekt? Okazuje się, że cała sprawa jest dość mocno zagmatwana.

Co na to przepisy?

Polski ustawodawca dość niejasno definiuje obszar oddziaływania planowanego obiektu. Szukając odpowiedniego przepisu prawa musimy odnieść się do art. 3 pkt 20 Prawo Budowlane, który głosi, że: „należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.” Musimy też brać pod uwagę przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym, Prawie Wodnym, Prawie Energetycznym czy Prawie Ochrony Środowiska. A więc przepisów jest całkiem sporo.

Jakie znaczenie ma obszar oddziaływania obiektu?

Jeżeli obszar oddziaływania obiektu w całości mieści się na działce budowlanej inwestora, to w takim przypadku bez problemu możemy skorzystać z uproszczonej procedury. Wystarczy zgłosić budowę domu, nie musimy występować o pozwolenie na budowę domu. Dzięki temu inwestor może znacznie szybciej rozpocząć prace budowlane na swojej działce. Warto też wiedzieć, że w takiej sytuacji nasi sąsiedzi nie są stronami postępowania. Co za tym idzie nie musimy ich zawiadamiać o zgłoszeniu budowy.

Natomiast w sytuacji, kiedy obszar oddziaływania budynku wkracza na sąsiednią działkę musimy starać się o pozwolenie na budowę. W takim przypadku nasi potencjalni sąsiedzi są stronami w postępowaniu administracyjnym. Co to oznacza w praktyce? Najprościej rzecz ujmując oznacza to, że będą informowani o czynnościach urzędowych, będą mieli wgląd do akt sprawy oraz będą mogli zgłaszać swoje uwagi, a także mają prawo odwoływać się od wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje nie tylko działki graniczące bezpośrednio z naszą działką budowlaną. Może być on o wiele szerszy. Na przykład jeżeli postawimy bardzo wysoki wieżowiec, to może on zacieniać sąsiednie działki.

Kto kontroluje obszar oddziaływania budynku?

Zajmuje się tym urzędnik administracji architektoniczno-budowlanej. To właśnie on wydaje ostateczną ocenę. W przypadku, gdy uzna, że obszar oddziaływania budynku jest szerszy niż granice działki inwestora, to wniesie on sprzeciw do zgłoszenia budowy. Co za tym idzie potencjalny inwestor będzie musiał ubiegać się o pozwolenie na budowę. A w sytuacji, gdy inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę, to automatycznie powiększa się krąg stron w postępowaniu administracyjnym.

Jeżeli w naszym projekcie nie zostanie zamieszczona informacja o obszarze oddziaływania budynku, to urzędnik starostwa lub urzędu miasta będzie zobowiązany do wezwania inwestora do uzupełnienia dokumentacji złożonej razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo zgłoszeniem budowy.