Prawo Budowlane

Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów

Księga VI – REJESTR URBANISTYCZNO-BUDOWLANY

KSIĘGA VI.

REJESTR URBANISTYCZNO-BUDOWLANY

Art. 603. § 1. Rejestr urbanistyczno-budowlany, zwany dalej „Rejestrem” jest urzędowym zbiorem danych i informacji dotyczących kształtowania i realizacji polityki przestrzennej.

2. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.

3. Dane i informacje gromadzone w Rejestrze są jawne, z wyłączeniem danych osobowych.

Art. 604. W Rejestrze zamieszcza się dane i informacje pochodzące z:

1)     aktów planowania przestrzennego i postępowań w przedmiocie ich uchwalenia, zmiany albo uchylenia;

2)     rozstrzygnięć, o których mowa w art. 375;

3)     zgód inwestycyjnych;

4)     zezwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych;

5)     decyzji dokonujących lokalizacji inwestycji celu publicznego;

6)     rozporządzeń ustanawiających obszary zastrzeżone;

7)     aktów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego;

8)     rozstrzygnięć wydanych w postępowaniach w przedmiocie naruszenia przepisów Kodeksu.

Art. 605. Zapewnia się powszechny i nieodpłatny dostęp do danych i informacji gromadzonych w Rejestrze za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym z wykorzystaniem usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Art. 606. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)     zakres informacji gromadzonych w Rejestrze,

2)     organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia Rejestru, w tym organ prowadzący,

3)     sposób dokonywania zgłoszeń, aktualizacji Rejestru oraz udostępniania danych i informacji zawartych w Rejestrze

– mając na względzie zapewnienie jednolitości, przejrzystości i kompletności danych i informacji gromadzonych w Rejestrze, a także zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych gromadzonych w Rejestrze ze zbiorami infrastruktury informacji przestrzennej.

Anna Dybka © 2012-2014

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.