Prawo Budowlane

Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów

Kiedy można rozpocząć budowę?

Zgodnie z prawem wszystko ma swój czas

Dla inwestora nie rzadko kluczowym elementem procesu inwestycji budowlanej jest CZAS. Najchętniej już w momencie zapewnienia środków finansowych i wybrania czaswykonawcy rozpocząłby roboty budowlane. Tu niestety Prawo Budowlane ma swoje wymogi, które muszą być spełnione, inaczej grozi konsekwencjami …

Obiekty na zgłoszenie
Tu akurat sprawa jest dość prosta. Inwestor sam wskazuje kiedy zamierza rozpocząć inwestycję zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 2 PrBud. Kluczowa regulacja znajduje się natomiast w art. 30 ust. 5 PrBud. Mianowicie, jeżeli w terminie 30 dni od momentu doręczenia do organu naszego zgłoszenia nie zostanie nam doręczona żadna korespondencja wymagająca działania inwestora (wezwanie do uzupełnienia braków, sprzeciw, decyzja nakładająca obowiązek uzyskania pozwolenia), od momentu wskazanego we wniosku możemy realizować inwestycje.

Żadne dodatkowe działania poza samym zgłoszeniem do organu ze strony inwestora nie są wymagane.

Obiekty wymagające pozwolenia na budowę
Norma art. 28 ust. 1 PrBud wprost stanowi, iż roboty budowlane można rozpocząć dopiero, kiedy decyzja w sprawie pozwolenia na budowę stanie się ostateczna. Co to jest decyzja ostateczna i czym różni się od decyzji prawomocnej postaram się wyjaśnić w najbliższym czasie. Warto w tym momencie pamiętać, o normie art. 41 ust. 1 PrBud, która stanowi, iż

„Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.”

Natomiast art. 41 ust. 2 precyzuje, iż

Pracami przygotowawczymi są:
1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
2) wykonanie niwelacji terenu;
3) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
4) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.”

Warto wskazać, iż z opinii doktryny i kilku orzeczeń judykatury, jako że ustawodawca nie zastosował zwrotu „w szczególności” jest to katalog zamknięty, nie mniej pojęcie „zagospodarowania terenu budowy” jest na tyle szerokie, że chyba daje wystarczający luz organom.
Czyli, jeżeli chcemy zabrać się za ogrodzenia naszego przyszłego placu budowy, zgodnie z Prawem Budowlanym powinniśmy mieć już w ręku pozwolenie na budowę. Inaczej konsekwencją, zgodnie z normą art. 31 ust. 4a PrBud, postępowanie w sprawie pozwolenia zostaje umorzone, gdyż mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Pozwolenie to nie wszystko
Pozwolenie, pozwoleniem, ale jako swoisty relikt głębokiego nadzoru państwa nad poczynaniami obywatela, pozostał w Prawie Budowlanym jeszcze obowiązek dokonania zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, iż w najbliższym czasie (nie krótszym niż 7 dni) zamierza przystąpić do wykonywania robót. Obecnie sankcja z tytułu braku zgłoszenia, może i nie jest bardzo dotkliwa (grzywna), ale mając nadgorliwy nadzór budowlany warto pamiętać:
„Przepis art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) wprawdzie nakłada na inwestora obowiązek zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ, jednakże niedopełnienie tego obowiązku w ogóle lub w terminie wyżej przewidzianym zagrożone jest jedynie sankcją karną, określoną w art. 93 Prawa budowlanego. Nie wywołuje natomiast bezpośrednio skutków prawnych w sferze oceny legalności rozpoczętej budowy. O tym przesądzać będzie spełnienie wymogu posiadania pozwolenia na budowę (zgłoszenia) oraz prowadzenie robót zgodnie z tym pozwoleniem (zgłoszeniem). Również brak wymaganych załączników zawiadomienia, wymienionych w ust. 4 art. 41, nie czyni zawiadomienia bezskutecznym. Zobowiązuje natomiast organ nadzoru budowlanego do żądania ich uzupełnienia i dopiero gdy inwestor, prawidłowo wezwany, tego nie uczyni, rodzi skutki, o których mowa w art. 93 Prawa budowlanego.”
(II SA/Wr 195/08 – wyrok WSA Wrocław z dnia 16-10-2008)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anna Dybka © 2012-2014

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.