Prawo Budowlane

Normy prawne, orzecznictwo, wzory dokumentów

Dziennik budowy to dokument urzędowy, czyli …?

dziennik-budowyDziennik budowy to dokument urzędowy, czyli … ?

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 1 prawa budowlanego dziennik budowy stanowi dokument urzędowy. To krótkie stwierdzenie zawiera w sobie sporą ilość treści, o której warto mieć świadomość.

Na początku warto skupić się na pojęciu dziennika budowy oraz znaczenia jakie ma dla procesu budowlanego. Jest on wydawany przez odpowiedni organ administracji architektoniczno budowlanej. Stanowi on urzędowe potwierdzenie przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku postępowania. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdej budowli wymagającej pozwolenia na budowę. W dzienniku budowy wpisów mogą dokonywać: inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy, czy też osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy.

Dziennik budowy stanowi bardzo istotny dokument w procesie budowy obiektu na jaki uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Mianowicie prawidłowo wypełniony w oryginale jest podstawowym dokumentem załączany do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku lub zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Szczegółowe regulacje dotyczące dziennika budowy i sposobu jego prowadzenia są wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 25 września 2004 roku (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953).

W związku z faktem, iż prawo budowlane traktuje dziennik budowy jako dokument urzędowy, w świetle norm prawnych stanowi on dowód tego co zostało w nim zapisane. W tym miejscu należy zauważyć, iż moc dowodowa dokumentów urzędowych przejawia się w dwóch aspektach.

Pierwszym z nich jest moc formalna stanowiąca, iż wystawca dokumentu zaświadcza urzędowo zapisy, które się znajdują w dokumencie (w tym przypadku w dzienniku budowy). Ponadto istnieje również moc dowodowa materialna, z której dotyczy prawdziwości (skuteczności) zawartego w dokumencie zaświadczenia. Z powyższego wynikają daleko idące konsekwencję. Mianowicie organ administracji publicznej nie może dowolnie odrzucić faktu stwierdzonego dokumentem urzędowym (dziennikiem budowy). Może tego dokonać jedynie na podstawie przeciwdowodu, inne postępowanie organu stanowiło by naruszenie prawa procesowego.

Ponad powyższe należy również zwrócić uwagę na rodzaje domniemań jakie wynikają z dokumentu urzędowego: (1) domniemanie prawdziwości oraz (2) domniemanie zgodności z prawdą. Pierwsze z nich związane jest z przyjęciem, iż dokument pochodzi od organu który go wystawił. Brak takiego domniemania doprowadziłby do sytuacji w której organ za każdy razem gdy dowodem byłby dokument urzędowy, musiałby badać czy pochodzi on od organu który go wystawił, co w konsekwencji przedłużałoby postępowanie administracyjne. Natomiast co do domniemania zgodności z prawdą przyjmuje się, iż stwierdzenia wskazane w dokumencie są zgodne z prawdą, aby je obalić należy przeprowadzić dowód przeciwko treści dokumentu.

W kwestii obalania domniemań związanych z dokumentem urzędowym bardzo często wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny. Dla przykładu warto wskazać orzeczenie z dnia 11 maja 1998 roku, sygn. akt II SA 517/98 : “Strona ma prawo przeprowadzić dowód przeciwko temu, iż dany dokument pochodzi od organu, który go wydał, oraz przeciwko samej jego treści. Artykuł 76 § 3 KPA nie wyłącza możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 KPA” Należy zauważyć, iż zarówno orzecznictwo jak i doktryna wskazują na pewną lukę prawną w kwestii obalania wiarygodności dokumentu urzędowego. Mianowicie art. 76 § 3 k. p. a. stanowi, iż możliwy jest dowód przeciw treści dokumentu urzędowego.

Z faktem, iż dziennik budowy traktowany jest jako dokument urzędowy, wiążę się również odpowiedzialności karna. Zgodnie z treścią art. 271 k. k. funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu (czyli m. in. osoby, które są uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy) jeżeli poświadczą w nim nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Natomiast w sytuacji gdy przestępstwo to jest popełniane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat.

Przestępstwo fałszerstwa intelektualnego jest ścigane z urzędu. Artykuł 271 KK nie zawiera zapisów przewidujących ściganie na wniosek albo z oskarżenia prywatnego opisanych w nim typów czynów. W wyroku z 21.10.2010 r. (III KK 309/10) SN wyraził pogląd, że: “Przestępstwo z art. 271 § 1 KK skierowane jest przeciwko dokumentom, a więc przedmiotem ochrony jest tu pewność obrotu oparta na publicznym zaufaniu do dokumentów i domniemaniu prawdziwości pism mających taki charakter. Stąd też przestępstwo to ścigane jest z urzędu, a interes Państwa – jako podmiotu bezpośrednio pokrzywdzonego owym naruszeniem – reprezentuje prokurator“.

Obszar oddziaływania obiektu (I)

oddzialywanie obiektuJednym z najczęściej występujących problemów interpretacyjnych na gruncie Prawa Budowlanego jest pojęcie obszaru oddziaływania obiektu.
art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego stanowi, iż

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Istotą pojęcia obszaru oddziaływania obiektu, będzie prawidłowe określenie stron postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę, gdyż art. 28 ust. Prawa Budowlanego mówi nam

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Dlaczego prawidłowe określenie stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ma znaczenie?
Tylko podmiot, który ma przymiot strony w danym postępowaniu może zapoznawać się z aktami sprawy, żądać od organu ustosunkowania się do wnoszonych pism i wniosków, brać udział w czynnościach przedsiębranych przez urząd, a nade wszystko odwołać się od wydanej decyzji bądź zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Jak łatwo zauważyć, podmiot który może zaskarżać rozstrzygnięcia organów, może spowodować znaczące wydłużenie w czasie wydania decyzji.

Warto przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu pamiętać, iż błędne ustalenie katalogu stron (tzn. z pominięciem choć jednego podmiotu mającego przymiot strony), też niesie dla inwestora zagrożenie. Przede wszystkim decyzja o pozwoleniu na budowę, nawet jeżeli stała się ostateczna, ale w trakcie postępowania był zbyt wąsko określony katalog stron, podlega wzruszeniu w trybie postępowań nadzwyczajnych (postępowanie wznowieniowe lub postępowanie w sprawie nieważności decyzji).

Warto tym samym dopilnować, aby organ wydający pozwolenie na budowę prawidłowo określił obszar oddziaływania obiektu, a tym samym ustalił katalog stron, już na początku postępowania. Pozwoli to inwestorowi uniknąć przykrych niespodzianek w przyszłości.

Novus Ordo Mundi … czyli witamy ponownie po remoncie

RemontWitamy serdecznie, naszych dotychczasowych użytkowników portalu prawo-budowlane.edu.pl. 2 lata za nami, więc przyszedł czas na zmiany.

Serwis przeszedł gruntowny remont, stając się mamy nadzieję bardziej przejrzysty i łatwiejszy w nawigacji. Nie mniej nadal naszą ideą jest umożliwienie bezproblemowego zapoznania się treścią ustawy Prawo Budowlane w jej aktualnym brzmieniu oraz z rozporządzeniami z nią powiązanymi.

Z portalu zniknęła księga gości, na łamach której staraliśmy się wyjaśniać, co bardziej zagmatwane problemy prawne naszych czytelników. Niestety nie udało się jej odtworzyć w nowej wersji, nie mniej na ich kanwie mamy nadzieję w najbliższym czasie zamieścić kilka opracowań oraz zaktualizować wiedzę w nich zawartą. Dawną księgę gości mamy nadzieję, iż zastąpi blog oraz wpisy tematyczne, które pozwolą na wygodniejsze korzystanie z serwisu.

Na niniejszym portalu chcemy skoncentrować się na kwestiach związanych z ustawą Prawo Budowlane i jej aktami wykonawczymi. Spora część pytań z jakimi czytelnicy do nas trafiali dotyczyła umów o roboty budowlane czy też sporów odnośnie nieruchomości. W najbliższym czasie planujemy utworzyć analogiczne portale, w celu ułatwienia naszym czytelnikom zapoznania się również z normami prawnymi dotyczącymi pozostałych zagadnień związanych z naszą specjalizacją.

Zapraszamy do lektury i komentowania,
adw. Rafał Dybka wraz z Zespołem Redakcyjnym

Anna Dybka © 2012-2014

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Dowiedz się więcej.